ארגונית - ניהול תהליכים עסקיים

תקנון האתר


הסכם זה (להלן: "תנאי השימוש") מתייחס לשימוש באתר ובמערכת "ארגונית" הנמצאת בבעלות חברת אלפא ישראדיגיט בע"מ ח.פ. 516568532 (להלן: "ארגונית" ו/או "המערכת" ו/או "החברה"). ניתן לפנות אלינו בהתאם לפרטים הבאים: תא דואר 665, כ״ס 4410601 או בדוא"ל info@localpartners.net , אתר אינטרנט www.localpartners.net

המערכת הינה מערכת לניהול תהליכים עסקיים ,הפקת מסמכים חשבונאים דיגיטליים, ניהול פיננסי של העסק ושירותים נלווים הקשורים לכך (להלן: "שירותי המערכת").

השימוש במערכת ו/או התקנתה, ובכלל זה שימוש בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה, מעיד על כך שקראת והבנת את תנאי השימוש, ועל כן אתה מתבקש לקרוא אותם בזהירות ובקפידה. תנאי השימוש חלים על השימוש במערכת באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון נייד, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא בזה), בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (להלן: "מכשיר תקשורת").

אם אינך מסכים לתנאי שימוש, או אם אינך מעוניין שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אנא אל תשתמש במערכת, ומחק באופן מידי כל חלק ממנה מכל מכשיר תקשורת.

תנאי השימוש מופיעים באתר ארגונית תחת לשונית "תנאי שימוש" וניתן לחזור ולקרוא בהם שם.

בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג שהוא, הניתן, מוצג, נשמר או מאוחסן בכל מדיה שהיא. המונח "אתר" הינו אתר אינטרנט. המונח "שימוש במערכת" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של המערכת אשר יסופקו על ידי ארגונית.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנקבה.


1. הרשמה למערכת ומסירת מידע
קבלת שירותי המערכת מותנה ברישום לשירות. במסגרת הרישום תידרש לספק פרטים אודותיך ואודות העסק ו/או החברה שבבעלותך. בין היתר תידרש למסור: שם, כתובת, מספר ת.ז., מספר עוסק / ח.פ., כתובת דוא"ל, פרטי כרטיס אשראי וכיוצ"ב. חלק מהפרטים והמידע המבוקש יוגדרו ויסומנו במסגרת הליך הרישום כמידע שחובה למלא. אינך חייב למסור פרטים אלו, אולם ללא מסירתם לא תוכל להשתמש במערכת.
הפרטים שתמסור יישמרו כולם או חלקם במאגר/י המידע של ארגונית בהתאם להוראות הדין והשימוש בהם ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים ב"מדיניות הפרטיות" כמפורט להלן.
הינך מתבקש להקפיד ולמלא פרטים נכונים ועדכניים. מסירתם של פרטים שגויים עלולה לפגוע בשירותי המערכת ואף למנוע כלל את השימוש במערכת על ידך.
לצורך הרישום למערכת תידרש לספק פרטי זיהוי אשר ישמשו אותך לצורך התחברות עתידית למערכת, פרטים כגון שם משתמש וסיסמא. בחר סיסמא שאינה קלה לניחוש, שמור על פרטים אלו בסודיות והקפד להחליף את סיסמת הכניסה מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן ההתחברות למערכת, לרבות בדרך של הוספת פרטי זיהוי אחרים ו/או שונים.


2. השימוש במערכת
עם ההרשמה מוענקת למשתמש תקופת ניסיון חינם בחלק מאפשרויות המערכת, במסגרתה מתאפשרת הפקה של עד 10 מסמכים.
בחלוף תקופת הניסיון, השימוש בשירותי המערכת כרוך בתשלום. השירות הינו שירות אינטרנטי, ולאחר בחירת מסלול השירות המבוקש וביצוע הרכישה (בכפוף לקבלת אישור על התשלום), השירות הנבחר יהיה זמין לך.
מיד לאחר הרכישה תשלח לכתובת המייל שהזנת בעת הרישום חשבונית כדין. אתה יכול לצפות תמיד בפירוט המסלולים שרכשת ובהיסטוריית החשבוניות שלך בעמוד "החשבון שלי" באתר ארגונית, תחת לשונית "הגדרות".
המערכת ושירותי המערכת מסופקים כמות שהם ("As is").
החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לשנות אותם מעת לעת, לרבות בדרך של שינוי מבנה, ממשק, מראה, היקף, עיצוב, זמינות וכל היבט אחר הנוגע למערכת ולשירותי המערכת. שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד החברה, ויבוצעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או אי-נוחות וכיו"ב ואתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור.
על החברה לא חלה כל חובה על פי תנאי שימוש אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של המערכת. עם זאת החברה ,עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של המערכת, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת המערכת בה אתה משתמש על גבי מכשיר התקשורת. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאים של תנאי שימוש זה יחולו על כל שדרוג כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שהחברה תבחר לספק שירותי תמיכה, יובהר כי היא תהיה רשאית לשנות מעת לעת את אופן מתן שירותים אלו, תנאיהם ושעות הפעילות.
החברה תהיה רשאית להציג ו/או לשלב באתר תכנים שונים, לרבות תוכן פרסומי ו/או שיווקי לפי שיקול דעתה הבלעדי.


3. שיתופי פעולה ושירותים משולבים עם צד ג'
החברה תהיה רשאית להציע מעת לעת שירותים משולבים, בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים כאלה ואחרים (להלן: "שירות משולב").
עם הרשמתך לשירות משולב, ובכפוף לתנאים הפרטניים של אותו שירות, אתה מאשר ומסכים כי מידע שלך השמור במערכת יועבר לידי צד ג' לצורך מתן השירות המשולב. החברה לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה במידע על ידי אותו צד ג', וכל שימוש שכזה יוסדר בצורה ישירה בינך ובין אותו צד ג'.
החברה לא תשא באחריות לפעילות צד ג' המספק את השירות המשולב, וכל הפרה ו/או עוולה ו/או נזק שייגרמו על ידו יהיו באחריותו הבלעדית של אותו צד ג' מבלי שתקום לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה. כמו כן, במסגרת חלק מהשירותים המשולבים ,חשבוניות ומסמכים אחרים יופקו במערכת החברה על בסיס מידע שיועבר אל תוך מערכת ארגונית על ידי צדדים שלישיים (לרבות מערכות צד ג'). החברה לא תהיה אחראית לנכונות המידע והנתונים הללו, ובאחריותך לוודא את תקינות הממשק ואת תקינות המידע שהועבר.
ידוע לך כי התנתקות מחשבונך במערכת החברה אינו מבטיח ניתוק משירותיו של ספק השירות המשולב, וייתכן ויהיה עליך להתנתק בצורה נפרדת ועצמאית משירותיו של אותו צד ג' בהתאם לתנאים ולממשקים שלו.
עוד ידוע ומוסכם עליך, כי הפסקת ההתקשרות בינך ובין צד ג' ספק השירות המשולב, לא יהיה בה כדי להשפיע על שמירת המידע שהועבר מאותו צד ג' לתוך מערכת החברה. כל טיפול ו/או מחיקה ו/או שימוש במידע שבמערכת יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו.
החברה תהיה רשאית לסיים ולהפסיק כל שיתוף פעולה ו/או שירות משולב הניתן במערכת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואתה מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך, לרבות השבה של איזה מחיר או תשלום ששילמת בגין השימוש במערכת. עוד ידוע לך ומוסכם עליך, כי האספקה של כל שירות משולב תלויה ומותנית באספקת השירותים המתאימים על ידי צד ג', ו- החברה לא תישא באחריות להפסקת השירות על ידי ו/או בשל אותו צד ג'.
האמור בתנאי שימוש אלו בא להוסיף ואינו גורע מכל התחייבות נפרדת ו/או פרטנית הכרוכה במתן איזה שירות משולב.


4. הפסקה וביטול של השירות
בכפוף לקיומה של זכות ביטול במקרים המתאימים לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן" ), ביטול רכישה על ידך יכול שיעשה תוך 14 יום ממועד העסקה הראשונית, וזאת בדרך של שליחת הודעה אלינו בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים לעיל. קבלת החזר במקרים המתאימים תהיה בהתאם להוראות הדין.
בכל מקרה אחר, תהיה כמובן רשאי להפסיק את השימוש במערכת בכל עת, לסגור את חשבון המשתמש שלך ולבטל את התקשרותך עם החברה. כמו כן תוכל לבקש מ- החברה למחוק ממאגרי המידע שלה כל מידע שהיא אינה חייבת ו/או זכאית לשמור. עם זאת, במקרה כזה לא יוענק לך כל החזר ו/או פיצוי ו/או תשלום בגין כספים שהוצאת ו/או שירותים שרכשת, למעט אם קיימת חובה שכזו בדין.
בכל מקרה, לא יינתן החזר כספי בגין שירותים שנרכשו באמצעות קופונים ו/או הטבות ו/או במסגרת הנחה תקופתית, מעבר לכספים ששולמו בפועל על ידך.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן שירותי המערכת, כולם או מקצתם. החברה תפרסם הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם סיומה של אותה תקופה יפקע תוקפן של ההסכמות בינך ובין החברה לפי תנאי שימוש אלו ו: (א) הרישיון אשר הוענק לך בתנאי שימוש זה יפקע, ואתה, עם סיום התנאי שימוש, תחדל מכל שימוש נוסף במערכת; (ב) ככל שיהיו בידיך איזה מידע הכולל זכויות יוצרים של החברה, אתה תשיב מידע זה לידי החברה ו/או תשמיד אותו באופן מידי; (ג) החברה תהיה רשאית למחוק כל מידע השמור במערכת, לרבות מידע שהוזן על ידך, חשבוניות עבר ומסמכים אחרים, ולא תהיה לך כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם כך.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק לך שירותים ו/או לחסום את השימוש שלך במערכת באופן מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים:
הפסקת התשלום ו/או חסימה ו/או הגבלה של אמצעי התשלום שנמסר על ידך;
קיומו של חוב כספי שלך לחברה שלא נפרע במועד;
הפרה של הוראות תנאי שימוש זה ו/או כל תנאי אחר של שירות הניתן במסגרת המערכת;
שימוש במערכת ארגונית המהווה הפרה של איזו הוראת דין או נחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור;
אם מסרת את פרטי ההתחברות שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
כל פעולה ו/או מחדל אחרים העלולים לפגוע ב- ארגונית, תקינות המערכת או צד שלישי אחר, לרבות ספקים ו/או שותפים של החברה.
במקרה שכזה, לא יינתן לך ולא תהיה זכאי להחזר, מלא או חלקי, של הכספים ששולמו על ידך לצורך קבלת שירותי המערכת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד ו/או תביעה של החברה ו/או איזה צד שלישי כלפיך.


5. הגבלת אחריות
השימוש במערכת נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש במערכת, אפילו אם החברה הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי אתה נושא באחריות המלאה למידע המוזן על ידיך למערכת וכלול במסמכים ועליך חלה החובה לוודא ולבדוק את נכונות ותקינות המידע הנכלל במסמכים ובדוחות המופקים במערכת. החברה אינה נושאת ובשום מקרה לא תישא באחריות לאיזה מהבאים:
תקינות ו/או נכונות ו/או שלמות המידע;
נכונות ו/או עדכניות שערי מטבע המצויים במערכת ומתעדכנים בה בצורה אוטומטית;
כל עבירה ו/או הפרה של דיני מיסים ו/או מע"מ ו/או איזה תשלום חובה אחר הקשור בשימוש במערכת ו/או במסמכים המופקים באמצעותה;
כל מידע שיווקי ו/או פרסומי ו/או מטעה שהוזן ושולב במסמכים המופקים על ידי המערכת;
הפרה של זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת לפי דין, שהינה תוצאה של הזנה של מידע ו/או לוגו ו/או סימן מסחר למערכת על ידך;
כל לינק ו/או קישור ו/או הפניה שצורפו על ידך לאיזה מהמסמכים המופקים במערכת;
כל דיוור ישיר ואו דואר זבל ("ספאם") שנשלח על ידך באמצעות המערכת שלא כדין;
כל פעולה ו/או מחדל ו/או הפרה אחרים שבוצעו על ידך באמצעות המערכת שלא כדין.
החברה אינה נושאת באחריות לכך שמסמכים שנשלחו באמצעות המערכת הגיעו ליעדם, ומומלץ כי תוודא בעצמך עם הנמען כי המסמכים ששלחת באמצעות המערכת אכן התקבלו אצלו. יצוין כי חלק מממשקי ו/או תוכנות הדוא"ל עלולות לחסום את קבלת הדואר מאת המערכת, ובאחריותך לוודא עם לקוחותיך כי המידע הגיע אליהם כנדרש.
החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את תקינות והמשכיות השימוש התקין במערכת בכל עת. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי במערכת, נשמח אם תודיע לנו על כך באמצעות דואר אלקטרוני info@localpartners.net עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי שירותי המערכת יסופקו בכל עת, בתקינות מלאה ובצורה רציפה ותמידית. ככל מערכת אחרת, גם החברה חשופה לטעויות, תקלות וכשלים כאלה ואחרים, ואתה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לאיזו תקלה ו/או פגיעה במערכת ו/או בשימוש בה.
יובהר כי כל המידע הכללי המוצג על ידי החברה, לרבות במסגרת שאלות ותשובות באתר, ניוזלטר למשתמשים ו/או מאמרים, ו/או בבלוג המקצועי המופעל על ידי החברה, הינו בגדר המלצה בלבד, ואין לראות בו משום ייעוץ מקצועי. השימוש במידע זה הינו באחריותך בלבד, ו- החברה אינה נושאת באחריות לנכונות ו/או עדכניות המידע ולאיזה מההשלכות של השימוש במידע זה.


6. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות
החברה מכבדת את פרטיותך במערכת. השימוש במידע הנמסר ומוזן על ידך במסגרת הרישום למערכת ובעת השימוש בה, יעשה אך ורק בהתאם ובכפוף לאמור ב"מדיניות הפרטיות" של המערכת, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. את מדיניות הפרטיות ניתן גם למצוא באתר של המערכת. תנאי מדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת, ואנו ממליצים כי תחזור ותעיין בה בהתאם.
החברה מתחייבת לשמור את המידע המוזן והנשמר במערכת בצורה מאובטחת ומוגנת, תוך שימוש באמצעים מקובלים ומתאימים.


7. קניין רוחני ובעלות
השימוש במערכת על ידך, נעשה במסגרת של רישיון המוענק לך על ידי החברה בכפוף ובהתאם לתנאי שימוש אלו. רישיון זה מוגבל, אישי, אינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, אין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, והוא ניתן לביטול באופן מלא.
אין בתנאי שימוש זה בכדי להעביר אליך כל זכות קניינית במערכת או בקשר אליה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת, בשירותים המוצעים בה ובכל תוכן הכלול בה הינן של החברה (או של צד שלישי שהרשה ל- החברה להשתמש בהם), ויישארו קניינה הבלעדי. זכויות אלו כוללות בין היתר זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצ"ב, הקיימים ו/או מגולמים במערכת, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים למערכת.
למעט אם הדבר הותר במפורש בתנאי שימוש זה, אתה מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את המערכת לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של המערכת; (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש זה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את המערכת לטובת צדדים שלישיים; (ד) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי המערכת או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה שבבעלותך; (ה) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של המערכת או ניסיון לגלות את קוד המקור של המערכת ו/או (ו) להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.
החברה איננה מעוניינת לקבל שלא על פי בקשתה המפורשת, הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום המערכת (להלן: "הצעות פיתוח") וזאת בשל הרצון להימנע מכל טענה בעניין. ככל שתחליט בכל זאת למסור ל- החברה איזו הצעת פיתוח כאמור, הדבר יהווה ויתור מלא על כל זכויותיך בהצעת פיתוח. יובהר כי אין לראות באמור בסעיף זה משום הודאה בזכותו של איזה אדם באיזו זכות פיתוח ו/או זכות אחרת, תהיה אשר תהיה.


8. שונות
תנאי שימוש אלו מייצגים את מלוא ההסכמות בין הצדדים באשר לשימור במערכת. לא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או תיקון לתנאי שימוש אלו למעט אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.
על אף האמור, לחברה תשמר הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. במידה ובידי החברה פרטי הדואר האלקטרוני שלך, תינתן על כך הודעה. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך במערכת זו נכון לתאריך שבו המערכת עודכנה לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש זה. המשך השימוש שלך במערכת לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אישור להסכמתך לשינוי זה.
במקרה בו תחליט החברה על מכירה של המערכת כולה או חלק ממנה לידי צד ג', ו/או במקרה של מיזוג עם צד ג', החברה שומרת לעצמה את הזכות להמחות ולהעביר בצורה ישירה את כל התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו לאותו צד ג', ללא קבלת כל אישור נוסף ממך, וזאת בכפוף לכך שאותו צד ג' יישא בכל התחייבויות החברה
כלפיך לפי תנאי שימוש אלו.
אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאי שימוש אלו אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש באופן השומר על תוקפה המשפטי תוך שינוי מינימאלי שלה.